نتیجه گیری

دراین تحقیق برای جمع آوری داده ها و تحلیل اخبار ومطالب روزنامه ازروش تحلیل محتوااستفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق روزنامه های ماه مهر سال87 روز نامه همشهری  تشکیل می دهد. باروش نمونه گیری »تصادفی ساده « انجام گرفته است.  واحد تحلیل این تحقیق بررسی مطالب منتشر شده روزنامه همشهری درروزانتخاب شده بر حسب فروانی  وسطح زیر چاپ بر حسب سانتی متر مربع می باشد.

بیشترین مطالب روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87 از لحاظ تعدادخبر به ترتیب به موضوع ومطالب فرهنگی(4/29 درصد)، موضوع ومطالب سیاسی(9/22 درصد)، موضوع ومطالب ورزشی (2/18 درصد)، موضوع ومطالب اقتصادی(1/14 درصد)، موضوع ومطالب اجتماعی(5/13 درصد)و موضوع ومطالب حوادث (7/1 درصد) اختصاص یافته است.

از نظرارزشهای خبر،ارزش خبری دربرگیری(3/45 درصد) درصدرارزش های خبری قرار گرفته است. ازلحاظ انواع تیتر تهیه کنندگان وتنظیم کنندگان روزنامه بیشتر مطالب روز نامه ی خود را به صورت تک ستوتی (2/68 درصد) تهیه کرده اند. بیشترخبرها از طریق  خبرنگار روزنامه(1/64 درصد) تهیه وتنظیم شده است. بیش از 2/61 درصد درصد به خبرهای برون مرزی اختصاص یافته است. سرویسهای خبری روزنامه بیش از 1/54 درصد مطالب روزنامه را به خبرهای رویدار مدار و9/45 درصد مابقی را به خبرهای شخصیت مدار اختصاص داده اند. بیش از نیمی از انواع مطالب صفحات اصلی روزنامه به آگهی تبلیغاتی (7/51 درصد) اختصاص دارد.

 


 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

صفحه

1- طرح مسأله...........................................................................................

2

2-  هدف تحقیق… .....................................................................................

3

3-  سؤالات اصلی تحقیق... ...........................................................................

3

4- روش تحقیق .........................................................................................

3

5- جامعه آماری ................................................................................... ....

3

6- شیوه نمونه گیری ........................................................................ ..........

3

7-  واحد تحقیق .........................................................................................

4

8- متغیرها و تعریف عملیاتی ........................................................................

4

9- یافته های تحقیق ....................................................................................

5

9-1- موضوع ومطالب اجتماعی ........................................................ ...........

5

9-2- موضوع  ومطالب اقتصادی ...................................................................

6

9-3- موضوع ومطالب سیاسی .......................................................................

7

9-4- موضوع ومطالب فرهنگی .....................................................................

8

9-5- موضوع ومطالب حوادث ......................................................................

9

9-6- موضوع ومطالب ورزشی ...................................................... ...............

9

9-7- انواع تیتر روزنامه ..................................... .......................................

10

9-8- ارزش های خبری..............................................................................

11

9-10- منابع خبری .....................................................................................

11

9-11- منطقه رویداد............................................ ......................................

12÷

9-12- نوع خبر............................................ ............................................

12

9-13- نوع سبک خبر............................................ ....................................

13

بحث ونتیجه گیری............................................ .........................................

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  طرح مسأله

کارکرد خبر ی رادیو در جامعه کنونی ، اهمیت ویژه دارد . شرایط خاص ملی ،منطقه ای و جهانی و پیچیدگی اوضاع سیاسی بر اهمیت این کارکرد نیز افزوده است . رادیو  به دلیل  وابستگی خود به شهر داری تهران از زوایا ی فکری مختلفی به تحولات جامعه شهر تهران  می نگرد ودر انعکاس و برجسته سازی این تحولا ت و رویدادها به شیو ه های مختلف عمل می کند.  روزنامه همشهری ازآنجایی که رسانه ای مکتوب محسوب می شود، با درج اخبارومقالات به ثبت رویدادها کمک می کند. همچنین ، روز نامه همشهری یکی از منابع خبری شهروندان تهرانی  نیز محسوب می شود. از این حیث لازم است محتوای آن جهت بالا بردن کیفیت محتوای وجذب مخاطب به روش تحلیل محتوای مورد بررسی قرار گیرد.تحلیل محتوای روزنامه ها در رسیدن به دو هد ف به طور همزمان کمک می کند. تحلیل محتوای روزنامه همشهری  از یکسو کم ک می کند تا وقایع و رخدادها ی یک دورة زمانی خاص شناخته شود و از سوی د یگر برای درک دیدگاه های  وافکار غالب گردانندگان روزنامه  نیز مفید است .از طرفی، مطالب درج شده در روزنامه دارای وزن یکسانی نیستند و روزنامه ا نیز در همه مطالب خود به جهت گیری خاص  نمی پردازند. دراین بررسی به دنبال آن هستیم تا با تحلیل محتوای مهمترین قالب های خبری و تفسیری درروزنامه همشهری وبه شناخت کلی نسبت به دیدگاه روزنامه  درقبال این وقایع نیز دست یابیم .

 

2- هدف تحقیق

هدف این تحقیق دستیابی به دوگونه شناخت کلی است . نخست شناخت مهمترین رویداده از نظر روز نامه همشهری جسته سازی شده اند و دوم ، فهم جهت گیری ها و گرایش هایفکری روزنامه  نسبت به رویدادها و مسائل مختلف .

 

3-  سؤالات اصلی تحقیق

مهمترین سؤالاتی که این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از :

3-1-  مهمترین مقوله ی که روزنامه همشهری درروز دوشنبه 22/7/87  به برجسته سازی آن پرداخته است کدام است ؟

3-2- مهمترین ارزش های خبری روزنامه  درروز دوشنبه 22/7/87 کدام است ؟

3-3- درروز دوشنبه 22/7/87  روز نامه همشهری به چه نوع تیرپرداخته است؟

3-4- درروز دوشنبه 22/7/87 روز نامه همشهری از چه منبعی بیشتری  استفاده کرده است؟

3-5- بیشتر خبرهای روز نامه همشهری درروز دوشنبه 22/7/ 87 به کدام منطقه مربوط است؟

3-6-  روزنامه همشهری درمطالب  خود به کدامیک از شخصیتهای حقوقی یا حقیقی بیشتر توجه کرده

و نسبت به آنها چگونه جهت گیری کرده است؟

3-7- روزنامه همشهری درمطالب  خود به کدامیک  از سبک های خبری بیشتر توجه کرده است؟

3-8- سطوح زیر چاپ روز نامه  بیشتربه چه نوع مطالبی اختصاص دارد؟

 

4- روش تحقیق

در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و تحلیل اخبار ومطالب روزنامه ازروش تحلیل محتوااستفاده شده است . براین اساس دستورالعمل کدگذاری برمبنا ی موضوع و هدف های  تحقیق تهیه شد و برمبنای آن ، اخبار ومطالب مورد نظراستخراج ، کدگذاری ودرنرم افزارSPSS   ورود وتجزیه تحلیل شده است .

 

5- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق روزنامه های ماه مهر 87 روز نامه همشهری  تشکیل می دهد.

 

6- شیوه نمونه گیری

نمونه گیری این تحقیق با روش »تصادفی ساده « انجام گرفته است.  براین اساس  روز نامه روز دوشنبه 22/7/87 مورد بررسی قرارگرفته است.

 

7-  واحد تحلیل

واحد تحلیل این تحقیق بررسی مطالب منتشر شده  روزنامه همشهری در روز انتخاب شده بر حسب فروانی  وسطح زیر چاپ بر حسب سانتی متر مربع می باشد.

 

8-  متغیرها و تعاری ف عملیاتی

متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق به ترتیب عبارتند از :

8-1- موضوع کلی مطالب (مقوله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حوادث وورزشی)

8-2- ارزش های خبری

8-3- انواع تیتر

8-4- انواع منابع خبری

8-5- محل رویداد

8-6- نوع خبر

8-7- سبک خبر

8-8-  حجم و سطح زیر چاپ مطالب

 

برای سنجش موضوع مطالب از یک طبقه بندی با سیستم باز استفاده شد تا بر آن اساس موضوع

کلیه رویدادها هنگا م کدگذاری ثبت شده و درنهایت پس ازاتما م کار کدگذاری با ادغام موضوعات

در طبقات موضوعی مشابه به دسته بندی مورد نظر پرداخته شود .

در اینجا برا ی مشخص شدن مقوله بندی مورد استفاده ، به زیر مقولات هر موضو ع اشاره می شود .

 

1-موضوع  اجتماعی: تمامی اخبار ومطلب مربوط به  بهداشت و درمان ، اعتیاد و مواد مخدر، زنان و خانواده ، مشکلات یا نیازهای مردم به آب ، برق ، گاز و تلفن ، مهاجرت ، مفاسد اجتماعی ، امنیت ، فقر، طلاق،محیط زیست، ترافیک و حمل و نقل شهری، نظام وظیفه و  ...دراین مقوله کد گذاری شده است.

 

2- موضوع اقتصادی:  عملکرد اقتصادی دولت ، برنامه های اقتصادی ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات ،

تجارت ، نفت، بنزین و سهمیه بندی ، انرژی ، تورم، مسکن، روابط اقتصادی، خصوصی سازی،تحریم های اقتصادی، طرح تحول اقتصادی و... دراین مقوله کد گذاری شده است.

 

3- موضوع سیاسی: عملکرد و برنامه های دولت، دیپلماسی و سیاست خارجی کشور، عملکرد قوه قضاییه ،  دادگاه ها، ، مسائل نظامی وقوای مسلح، انتخابات ریاست جمهوری ، عملکرد و برنامه های اصلا ح طلبان، کابینه وتغییرات آن و... دراین مقوله کد گذاری شده است.

 

4-  موضوع فرهنگی:  آموزش وپرورش ، مطبوعات، سینما، تئاتر، موسیقی ، میراث فرهنگی ، کتاب و نشر، تهاجم فرهنگی ،صدا و سیما، شعر و ادبیات ، ماهوار ه و اینترنت ، دین ، ارز شهای انقلاب ، و  ... دراین مقوله کد گذاری شده است.

 

5- ارزش های خبری: ارزش های خبری در7 مقوله مهم (شهرت، دربرگیری، برخورد، مجاورت، عجیب واستثنا، برخورد+مجاورت وشهرت + دربرگیری) تقسیم بندی شده است.

 

6- انواع تیتر: تیترهای روزنامه بر حسب استاندارد (5/3 سانتی متر) وسایر معیارها  بدون توجه به قلم بکاربرده شده از یک ستون تا پنج ستون تقسیم بندی شده است.

 

7- انواع منابع خبری: روزنامه همشهری درارائه خبر ومطالب خود ازمنابع مختلف استفاده کرده است. آنها به تفکیک منبع خبر طبقه بندی و به نحوی کد گذاری شد که در آن منابع خبری قابل تفکیک می باشد.

 

8- محل رویداد: محل رویداد اخبار و مطالب در یک قالب و طبقه بندی واحد به نحوی کد گذاری

شد که در آن اخبار داخلی ازخارجی قابل تفکیک است.

 

9- نوع خبر: در نوع خبر به اهمیت خود خبر ویا شخصیت خبر(به عنوان  شخصیت حقیقی یا حقوقی) توجه شده است اهمیت این شخصیت ها براسا س شهرت و مقام رسمی آنها ارزیابی شده است.

 

10- سبک خبر: ساختار مطالب روزنامه براساس 8 آیتم خبر، ارتباطات مردمی، آگهی، مصاحبه، مقاله، گزارش، یادداشت وسایرکد گذاری شده است.

 

11- مجموع سطح زیرچا پ: منظورمجموع سطح زیر چاپ درصفحات اصلی برای سنجش این متغیر ابتدا با استفاده از روش سانتی متر مورد سنجش و کدگذاری قرارگرفت وسپس به سانتی مترمربع تبدیل شد.

 

9- شیوه تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

یافته های تحقیق در قالب جداول یک بعدی ارائه شده  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یافته ها

موضوع ومطالب اجتماعی

جدول شماره یک موضوع ومطالب اجتماعی روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. روزنامه در صفحات اجتماعی خود ازلحاظ میزان پرداختن به نوع موضوع، مطالب رفاه اجتماعی(1/39 درصد) در صدر قرار دارد. بهداشت ودرمان(1/26 درصد) شهرداری وترافیک هرکدام با13 درصد در مراتب بعدی قرار دارند. بیشترین میزان سطح زیر چاپ صفحات اجتماعی روز نامه مذکوربه ترتیب به مقولات شهرداری(4/36 درصد)، رفاه اجتماعی(8/23 درصد) وترافیک(4/22 درصد) اختصاص دارد. سایر توضیحات در جدول شماره یک آمده است   

 

 

 

 

 

جدول شماره 1- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد مقوله اجتماعی

مقوله اجتماعی

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

رفاه اجتماعی

9

39.1

512

23.8

بهداشت ودرمان

6

26.1

260

12.1

شهرداری

3

13.0

784

36.4

ترافیک

3

13.0

482

22.4

محیط زیست

2

8.7

114

5.3

کل

23

100.0

2152

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع ومطالب اقتصادی

جدول شماره دو موضوع ومطالب اقتصادی روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. روزنامه در صفحات اقتصادی خود ازلحاظ میزان پرداختن به نوع موضوع، مطالب مقوله بنگاههای اقتصادی(3/33 درصد) در صدر قرار دارد. موضوع سهام وبورس(7/16 درصد)، مقوله بانک ها ومالیات ودارای ی هر کدام با5/12 درصد درمراتب بعدی قرار دارند. بیشترین میزان سطح زیر چاپ صفحات اقتصادی روز نامه مذکوربه ترتیب به عناوین  بانک ها (8/19 درصد)، سهام وبورس(5/16درصد) وبنگاههای اقتصادی (3/14 درصد) اختصاص دارد. سایر توضیحات در جدول شماره دو آمده است.

   

 

 

 

 

جدول شماره 2- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد مقوله اقتصادی

مقوله اقتصادی

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

بنگاههای اقتصادی

8

33.3

455

14.3

سهام وبورس

4

16.7

526

16.5

بانک ها

3

12.5

631

19.8

مالیات ودارایی

3

12.5

170

5.3

نفت وگاز

2

8.3

176

5.5

سکه وارز

1

4.2

1120

35.2

ذخیره ارزی

1

4.2

16

0.5

شورای پول واعتبار

1

4.2

17

0.5

مسکن

1

4.2

68

2.1

کل

24

100.0

3179

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع ومطالب سیاسی

جدول شماره سه موضوع ومطالب سیاسی روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. روزنامه در صفحات سیاسی خود ازلحاظ میزان پرداختن به نوع موضوع، مطالب مقوله بین المللی(5/38 درصد) در صدر قرار دارد. مفهوم قوه مجریه (8/12 درصد) ومقوله احزاب(3/10 درصد) درمراتب بعدی قرار دارند. بیشترین میزان سطح زیر چاپ صفحات سیاسی روز نامه مذکوربه ترتیب به عناوین  قوه مجریه (8/31 درصد)، بین المللی(3/29 درصد) وقوه مقننه (4/6 درصد) اختصاص دارد. سایر توضیحات در جدول شماره سه آمده است.   

 

جدول شماره 3- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد مقوله سیاسی

مقوله سیاسی

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

بین المللی وخارجی

18

46.2

1133

30.5

قوه مجریه

5

12.8

1185

31.8

احزاب

4

10.3

174

4.7

قوه مقننه

3

7.7

240

6.4

قوه قضائیه

2

5.1

120

3.2

سفرا

2

5.1

105

2.8

تشخیص مصلحت نظام

1

2.6

26

0.7

مقام معظم رهبری

1

2.6

35

0.9

قوای مسلح

1

2.6

88

2.4

مجلس اعلای عراق

1

2.6

9

0.2

تروریسم

1

2.6

610

16.4

کل

39

100

3725

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع ومطالب فرهنگی

جدول شماره چهار موضوع ومطالب فرهنگی روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. روزنامه در صفحات فرهنگی خود ازلحاظ میزان پرداختن به نوع موضوع، مطالب ادبیات  وهنر(24 درصد) در صدر قرار دارد. مقوله کتاب (18 درصد) ومقوله آداب وزسوم(12 درصد) درمراتب بعدی قرار دارند. بیشترین میزان سطح زیر چاپ صفحات فرهنگی روز نامه مذکوربه ترتیب به عناوین  ادبیات وهنر(2/22 درصد)، سینما(14 درصد) وکتاب (6/11 درصد) اختصاص دارد. سایر توضیحات در جدول شماره چهار آمده است.   

 

جدول شماره 4- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد مقوله فرهنگی

مقوله فرهنگی

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

ادبیات وهنر

12

24.0

1585

22.2

کتاب

9

18

830

11.6

آداب وروسوم

6

12.0

182

2.6

آموزش وپرورش

4

8

766

10.8

شعر وتئاتر

3

6.0

272

3.8

سینما

3

6.0

1000

14.0

صدا وسیما

2

4.0

752

10.6

مراسم مذهبی

2

4

250

3.5

محیط زیست

2

4

744

10.4

جشنواره ها

1

2.0

306

4.3

روزنامه وخبرنگاری

1

2.0

36

0.5

آموزش عالی

1

2.0

260

3.6

حوزه علمیه

1

2.0

9

0.1

جهانی شدن

1

2

90

1.3

میراث فرهنگی

1

2.0

9

0.1

سایر

1

2

34

0.5

کل

50

100.0

7125

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع ومطالب حوادث

جدول شماره پنج موضوع ومطالب حوادث روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. روزنامه در صفحات حوادث خود به موضوعات کشف آثار غیر مجاز، کلاهبرداری و حمله مسلحانه هر کدام با (3/33 درصد)پرداخته شده است. بیشترین میزان سطح زیر چاپ صفحات حوادث روز نامه مذکوربه ترتیب به عناوین  کشف آثار غیر مجاز(2/60 درصد)، کلاهبرداری(6/37 درصد) و حمله مسلحانه (2/2 درصد) اختصاص دارد. 

 

 

جدول شماره 5- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد مقوله حوادث

 

مقوله حوادث

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

کشف آثار غیر مجاز

1

33.3

416

60.2

کلاهبرداری

1

33.3

260

37.6

حمله مسلحانه

1

33.3

15

2.2

کل

3

100.0

691

100

           

 

 

موضوع ومطالب ورزش

جدول شماره شش موضوع ومطالب ورزشی روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. روزنامه در صفحات ورزشی خود به موضوع فوتبال (3/61 درصد) بیش از سایر موضوعات و بیشترین میزان سطح زیر چاپ صفحات ورزشی  روز نامه نیز به ورزش فوتبال(2/55 درصد)  اختصاص دارد. 

 

جدول شماره 6- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد مقوله ورزشی

مقوله ورزشی

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

فوتبال

19

61.3

1735

55.2

خبرهای مربوط به تربیت بدنی

5

16.1

916.25

29.2

ورزش کشتی

2

6.5

91

2.9

ورزش فوتسال

1

3.2

187

5.9

ورزش ووشو

1

3.2

28

0.9

ورزش دوچرخه سواری

1

3.2

24.5

0.8

ورزش جودو

1

3.2

96

3.1

ماشین سواری

1

3.2

64

2.0

کل

31

100

3141.75

100

 

 

 

 

موضوع ومطالب ارزشهای خبری

جدول شماره هفت موضوع ومطالب ارزشهای خبری روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد.  ارزش خبری دربرگیری(3/45 درصد) بیش از سایر ارزشهای خبری  مورد توجه تهیه کنندگان وتنظیم کنندگان روزنامه قرار گرفته است. مقوله ارزش خبری «شهرت ودربرگیری» (37 درصد) و ارزش خبری شهرت (5/13 درصد) درمراتب بعدی قرار دارند. بیشترین میزان سطح زیر چاپ ارزشهای خبری روز نامه مذکوربه ترتیب به فوق  به ارزش خبری دربرگیری(5/58 درصد)،ارزش خبری «شهرت ودربرگیری» (7/28 درصد) و ارزش خبری شهرت (3/8 درصد) اختصاص یافته است. سایر توضیحات در جدول شماره هفت آمده است.   

 

 

جدول شماره 7- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد مقوله ارزشهای خبری 

 

مقوله ارزش های خبری

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

دربرگیری

77

45.3

11712.25

58.5

شهرت ودربرگیری

63

37

5736.25

28.7

شهرت

23

13.5

1661

8.3

برخورد

5

2.93

606

3.0

مجاورت

1

0.6

200

1.0

عجیب واستثنا

1

0.6

90

0.4

کل

170

100

20005.5

100

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع تیتر روزنامه

جدول شماره هشت انواع تیتر روزنامهروزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. تهیه کنندگان وتنظیم کنندگان روزنامه بیشتر مطالب روز نامه ی خود را به صورت تک ستوتی (2/68 درصد) تهیه کرده اند. دو ستونی(1/24 درصد)، سه ستونی(1/4 درصد)، پنج ستونی(9/2 درصد) وچهار ستونی(6/. درصد) درمراتب بعدی نظر تهیه کنندگان وتنظیم کنندگان روزنامه قرار دارند.

 

جدول شماره 8- توزیع فراوانی  ودرصد انواع تیتر

 

انواع تیر

فراوانی

درصد

یک ستونی

116

68.2

دو ستونی

41

24.1

سه ستونی

7

4.1

پنج ستونی

5

2.9

]چهار ستونی

1

0.6

کل

170

100

       

 

 

 

منابع خبری مطالب روزنامه

جدول شماره نه منابع خبری مطالب روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. بیشترخبرها از طریق  خبرنگار روزنامه(1/64 درصد) تهیه وتنظیم شده است. سایرمنابع کسب خبر داخلی وخارجی(1/24 درصد) دومین منبع کسب خبر 22/7/87 روز نامه همشهری قرار دارد. بیشترین میزان سطح زیر چاپ منابع خبری مطالب روز نامه مذکوربه ترتیب به سرویس خبرنگار روزنامه (5/56 درصد)، به سرویس ایسنا(4/1 درصد) و سرویس فارس(1/1 درصد)  اختصاص دارد. ضمن آنکه 4/39 درصد به سایر منابع خارجی وداخلی ارجاع داده شده وتوضیحات بیشتر در جدول شماره نه آمده است.   

 

جدول شماره 9- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد منابع کسب خبر

منابع خبری

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

خبرنگار روزنامه

109

64.1

11315.5

56.5

ایسنا

5

2.9

290

1.4

فارس

5

2.9

216

1.1

ایرنا

3

1.8

63

0.3

واحد مرکزی خبر

1

0.6

35

0.2

جهان

1

0.6

120

0.6

مهر

1

0.6

28

0.1

نیوزیک

1

0.6

20

0.1

ایلنا

1

0.6

8

0.0

رسا

.2

1.2

18

0.1

سایر منابع

41

24.1

7901

39.4

کل

170

100

20014.5

100

 

مناطق ومحل های رویدادمطالب روزنامه

جدول شماره ده مناطق ومحل های رویدادمطالب روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87  را نشان می دهد. بیش از 2/61 درصد مطالب روزنامه به مناطق تهران وحومه تهران و3/25 درصد به خبرهای برون مرزی اختصاص یافته است. بیشترین میزان سطح زیر چاپ مناطق ومحل های رویدادمطالب روزنامه مذکوربه ترتیب فوق 2/78 درصد  به مناطق تهران وحومه تهران و20 درصد به حوزه خارج از کشور اختصاص دارد. توضیحات بیشتر در جدول شماره ده آمده است.   

 

جدول شماره 10- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد منطقه رویداد

منطقه رویداد

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

تهران

118

69.4

15312

76.5

حومه تهران

3

1.8

337

1.7

آذربایجان شرقی

1

0.6

187

0.9

فارس

1

0.6

32

0.2

مازندران

1

0.6

50

0.2

گیلان

1

0.6

68

0.3

قم

1

0.6

9

0.0

کرمان

1

0.6

24.5

0.1

خارج از کشور

43

25.3

3995

20

کل

170

100

20014.5

100

 

 

انواع خبرهای روزنامه

جدول شماره یازده انواع خبرهای روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87 را نشان می دهد.سرویسهای خبری روزنامه بیش از 1/54 درصد مطالب روزنامه را به خبرهای رویدار مدار و9/45 درصد مابقی را به خبرهای شخصیت مدار اختصاص داده اند. ازنظر میزان سطح زیر چاپ  انواع خبرهای مطالب روزنامه مذکوربه ترتیب فوق 6/55 درصد  به رویداد مدار و4/44 درصد به شخصیت مدار اختصاص دارد. توضیحات بیشتر در جدول شماره ده آمده است.   

 

جدول شماره 11- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ  ودرصد نوع خبر

 

نوع خبر

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

رویداد مدار

92

54.1

11130.75

55.6

شخصیت مدار

78

45.9

8883.75

44.4

کل

170

100

20014.5

100

           

 

 

 

 

 

انواع سبک خبرهای روزنامه

جدول شماره دوازده انواع سبک خبرهای روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87 را نشان می دهد. بیش از نیمی از انواع مطالب صفحات اصلی روزنامه به آگهی تبلیغاتی (7/51 درصد) اختصاص دارد. خبر(2/37 درصد) نیز دومین سبک درتهیه وتنظیم مطالب بوده است. ازنظر میزان سطح زیر چاپ این دو سبک به ترتیب 7/44 درصد و2/29 درصد درصدر قراردارد. توضیحات بیشتر در جدول شماره دوازده آمده است.   

 

جدول شماره 12- توزیع فراوانی، میزان سطح زیرچاپ سبک خبر    

نوع سبک خبر

فراوانی

درصد

سطح زیر چاپ

درصد

آگهی

182.0

51.7

16169.25

44.7

خبر

131.0

37.2

10572.5

29.2

گزارش

13.0

3.7

2201

6.1

ارتباطات مردمی

8.0

2.3

420

1.2

یاداشت

6.0

1.7

1038

2.9

گفتگو

6.0

1.7

2242

6.2

مقاله

3.0

0.9

1351

3.7

مصاحبه

2.0

0.6

2166

6.0

سایر

1.0

0.3

24

0.1

کل

352

100

36183.75

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

دراین تحقیق برای جمع آوری داده ها و تحلیل اخبار ومطالب روزنامه ازروش تحلیل محتوااستفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق روزنامه های ماه مهر سال87 روز نامه همشهری  تشکیل می دهد. باروش نمونه گیری »تصادفی ساده « انجام گرفته است.  واحد تحلیل این تحقیق بررسی مطالب منتشر شده روزنامه همشهری درروزانتخاب شده بر حسب فروانی  وسطح زیر چاپ بر حسب سانتی متر مربع می باشد.

بیشترین مطالب روزنامه همشهری دوشنبه 22/7/87 از لحاظ تعدادخبر به ترتیب به موضوع ومطالب فرهنگی(4/29 درصد)، موضوع ومطالب سیاسی(9/22 درصد)، موضوع ومطالب ورزشی (2/18 درصد)، موضوع ومطالب اقتصادی(1/14 درصد)، موضوع ومطالب اجتماعی(5/13 درصد)و موضوع ومطالب حوادث (7/1 درصد) اختصاص یافته است.

از نظرارزشهای خبر،ارزش خبری دربرگیری(3/45 درصد) درصدرارزش های خبری قرار گرفته است. ازلحاظ انواع تیتر تهیه کنندگان وتنظیم کنندگان روزنامه بیشتر مطالب روز نامه ی خود را به صورت تک ستوتی (2/68 درصد) تهیه کرده اند. بیشترخبرها از طریق  خبرنگار روزنامه(1/64 درصد) تهیه وتنظیم شده است. بیش از 2/61 درصد درصد به خبرهای برون مرزی اختصاص یافته است. سرویسهای خبری روزنامه بیش از 1/54 درصد مطالب روزنامه را به خبرهای رویدار مدار و9/45 درصد مابقی را به خبرهای شخصیت مدار اختصاص داده اند. بیش از نیمی از انواع مطالب صفحات اصلی روزنامه به آگهی تبلیغاتی (7/51 درصد) اختصاص دارد.