تحلیل محتوای روزنامه دوشنبه 22/7/87همشهری

 

فهرستمطالب

عنوانصفحه

صفحه

1- طرحمسأله...........................................................................................

2

2-  هدفتحقیق… .....................................................................................

3

3-  سؤالاتاصلیتحقیق... ...........................................................................

3

4- روش تحقیق .........................................................................................

3

5- جامعهآماری ................................................................................... ....

3

6-شیوهنمونهگیری ........................................................................ ..........

3

7-  واحدتحقیق .........................................................................................

4

8- متغیرهاوتعریفعملیاتی ........................................................................

4

9-یافتههایتحقیق ....................................................................................

5

9-1- موضوعومطالباجتماعی ........................................................ ...........

5

9-2- موضوع ومطالباقتصادی ...................................................................

6

9-3- موضوعومطالبسیاسی .......................................................................

7

9-4- موضوعومطالبفرهنگی .....................................................................

8

9-5- موضوعومطالبحوادث ......................................................................

9

9-6- موضوعومطالبورزشی ...................................................... ...............

9

9-7- انواع تیتر روزنامه ..................................... .......................................

10

9-8- ارزش های خبری..............................................................................

/ 0 نظر / 141 بازدید