منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسی

منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسی

نظریه‌های جامعه‌شناسی

(به ترتیب اولویت)


1- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی لوئیس کوزر, ترجمة محسن ثلاثی
2- نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر, ترجمه محسن ثلاثی (چکیده کتاب به صورت جزوه موجود است).
3- نظریه‌های جامعه‌شناسی دکتر توسلی (چکیده کتاب به صورت جزوه موجود است).
4- نظریه‌های جامعه‌شناسی دکتر آزاد ارمکی (چکیده کتاب به صورت جزوه موجود است).
5- جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی دکتر عبداللهی (دانشگاه علامه)
6- مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی ریمون آرون, ترجمة باقر پرهام
7- تفکر نظری در جامعه‌شناسی اسکیدمور, ترجمة جمعی از مترجمین


روش تحقیق در علوم اجتماعی
(به ترتیب اولویت)


1- روش تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) باقر ساروخانی سه جلد
2- کندوکاوها و پنداشته‌های دکتر رفیع‌پور
3- پیمایش در تحقیقات اجتماعی دواس, ترجمة نائبی
4- آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم‌افزار, Spss pc در پژوهش‌های اجتماعی/ علی ساعی


زبان


1- زبان عمومی
2- زبان تخصصی در علوم اجتماعی و متون تخصصی هورتون و گیدنز و ریتزر و ...
3- مفاهیم و اصطلاحات علوم اجتماعی در کتابهای زمینه جامعه‌شناسی (آقای آریانپور و آنتونی گیدنز)

4) Speeialized English For M.A Enteranee Exam Professor : E. NERSSIN , MMAGHSOUDI . Winter,1372

5) Soeiology, by Antony, Giddens, Polity Press, 1989

6) Contemporarry Sociological Theory, George Ritzer, Me Graw – Hill Publishing company . 1988

7) زمینه جامعه شناسی ، دکتر حسین آریانپور ، 1375 ، واژه نامه انگلیسی به فارسی)

8) مبانی جامعه شناسی ، پروفسورآلفرد مک کلانگ لی و همکاران ، ترجمه دکتر محمدحسین فرجاد ، هما بهروش، نشر منصوری ، 1372

(9) متن انگلیسی کتاب جامعه شناسی ، Horthon

 

حوزه‌های جامعه‌شناسی

1- جزوة جامعه‌شناسی شهری دکتر صدیق سروستانی
2- جزوه جامعه‌شناسی انحرافات دکتر صدیق سروستانی
3- جزوه جامعه‌شناسی انحرافات دکتر سخاوت
4- جزوه جامعه‌شناسی صنعتی دکتر صدیق سروستانی
5- جامعه‌شناسی ارتباطات دکتر ساروخانی
6- جامعه‌شناسی خانواده دکتر ساروخانی
7- جامعه‌شناسی پزشکی دکتر توکل
8- جامعه‌شناسی روستایی دکتر وثوقی
9- جامعه‌شناسی روستایی دکتر ازکیا
10- جامعه‌شناسی توسعه دکتر ازکیا
11- جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی دکتر ازکیا
12- جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محسن تبریزی
13- جزوة جامعه‌شناسی انقلاب دکتر پناهی (دانشگاه علامه)
14- تئوری‌های انقلاب استنفورد کوهن, ترجمه علیرضا طیب
15- تغییرات اجتماعی گی روشه, ترجمه دکتر وثوقی
16- جامعه‌شناسی سازمانها آقای صبوری
17- جامعه‌شناسی کار و شغل دکتر توسلی
18- جزوه جامعه‌شناسی مایکل راس, ترجمه صبوری
19- جامعه‌شناسی سیاسی دکتر بشیریه
20- جامعه و سیاست مایکل راس, ترجمه صبوری
21- جامعه‌شناسی ادبیات دکتر کتبی
22- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابریها ترجمه نیک‌گوهر
23- جامعه‌شناسی گیدنز

حوزه‌های توسعه و برنامه‌ریزی


1- جزوه اصول و اندیشه‌های تعاونی دکتر انصاری
2- تأمین اجتماعی و رفاه دکتر طالب
3- جامعه‌شناسی توسعه دکتر ازکیا
4- جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی دکتر ازکیا
5- جامعه‌شناسی روستایی دکتر وثوقی
6- جامعه‌شناسی روستایی دکتر ازکیا
7- جزوه اصول و آموزش و ترویج دکتر شادی‌طلب
8- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه / دکتر ازکیا
9- مبانی مدیریت دکتر علاقه‌بند
1- مدیریت روستایی در ایرانحوزه‌های مردم‌شناسی


1- نظریه‌های مردم‌شناسی، دکتر فکوهی
2- مبانی انسان‌شناسی (گرد شهر با چراغ)، دکتر روح‌الامینی
3- مبانی انسان‌شناسی طبیعی
4- انسان‌شناسی فرهنگی، ترجمه آقای ثلاثی
5- روش تحقیق در انسان‌شناسی، ترجمه آقای ثلاثی
6- انسان‌شناسی عمومی، دکتر عسگری خانقاه
7- روش بینش تجربه، دکتر عسگری خانقاه
8- انسان‌شناسی زیستی- نژاد و تاریخ، لوی اشتروس
9- مردم‌شناسی ایران، دکتر یوسفی‌زاده
10- نظام خویشاوندی، دکتر یوسفی‌زاده
11- مردم‌شناسی ماقبل تاریخ، دکتر رفیع‌پورحوزه‌های جمعیت‌شناسی


1- مبانی جمعیت‌شناسی، دکتر امانی
2- جمعیت‌شناسی جهان، دکتر امانی
3- درآمدی بر اندیشه‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسی، احمد کتابی
4- روشهای تحلیل جمعیت، پولارد
5- آنالیز جمعیت‌شناختی، رولان پرسا
6- تحلیل جمعیت‌شناختی، دکتر زنجانی
7- کاربرد جمعیت‌شناسی، دکتر میرزایی
8- جمعیت‌شناسی ایران، دکتر کاظمی‌پور
9- جمعیت‌شناسی اقتصادی- اجتماعی و توسعه و باروری، دکتر میرزایی
10- روشهای تحلیل جمعیت، آقای کوششی
11- جزوه‌های سرکلاس اساتید و یک جزوه

 

/ 0 نظر / 22 بازدید