مشارکت سیاسی جوانان ونوجوانان شهر قم سال 86

خلاصه نتایج

- ازمجموع پاسخگویان 5/5درصد درحد «زیاد»، 6/25 درصد در حد «متوسط» و8/68درصد در حد «کم» مسئولیت پذیر هستند. مردان بیش از زنان ،افراد مجرد بیش ازافرادمتأهل، افراد دارای تحصیلات عالیه بیش از سایر گروههای تحصیلی و دانشجویان بیش از سایر گروههای فعالیت مسئولیت پذیر هستند.

- ازمجموع پاسخگویان 3/59درصد درحد «زیاد»، 6/22 درصد در حد «متوسط» و1/18درصد در حد «کم» از وسایل ارتباط جمعی استفاده می کنند.افراد مجرد بیش ازافرادمتأهل، افراد دارای تحصیلات راهنمایی بیش از سایر گروههای تحصیلی،افراد 15 تا 19 ساله بیش از سایر گروههای سنی وافراد دارای درآمد بدون کار بیش از سایر گروههای فعالیت از وسایل ارتباط جمعی استفاده می کنند.

- ازکل پاسخگویان 4/32درصد درحد «زیاد»، 53 درصد در حد «متوسط» و6/14درصد در حد «کم» افراد مذهبی هستند. زنان بیش از مردان، دانشجویان بیش از سایر گروههای فعالیت در حد زیاد مذهبی هستند.

- ضریب رگرسیونی چند متغیره در مرحله هفت 778/ است0 (778/0 R=) وضریب تعیین دراین مرحله نشان می دهد با هفت متغیر دوستان سیاسی، مسئولیت پذیری، پاداش سیاسی، خانواده سیاسی، آگاهی سیاسی، مذهب واعتماد سیاسی می توانند درمجموع 5/60 درصد واریانس متغیر وابسته (مشارکت سیاسی جوانان شهر قم)راپیش بینی وتبین  نمود. بنابراین هرچه روابط جوانان باافراد ودوستان سیاسی بیشتر وعمیق تر شود میزان مشارکت سیاسی آنان افزایش پیدا می کند درنتیجه بر عهده مسئولین ودست اندکاران وسایل ارتباط جمعی وفرهنگی است که روابط جوانان با دوستان سیاسی را تقویت نمایند. مسئولین ودست اندکاران وسایل ارتباط جمعی وفرهنگی علاوه بر تعمق روابط جوانان بادوستان سیاسی برآنان لازم است در باره متغیرهای مسئولیت پذیری، پاداش سیاسی، خانواده سیاسی، آگاهی سیاسی، مذهب واعتماد سیاسی نیز برنامه ریزی لازم را داشته باشند تااینکه جوانان شهرقم راقب مشارکت در فعالیت های سیاسی باشند

- در بین متغیرهای مستقل موثرترین اثر درمجموع  (مستقیم وغیر مستقم) مربوط به متغیر مسئولیت پذیری   ( 595/0=b) وکمترین اثر مربوط به متغیر پاداش سیاسی ( 010/0=b) است

          درمجموع حدود 1/65درصد واریانس متغیر مشارکت سیاسی جوانان توسط کلیه متغیرها تبیین می شود وتنها 1/34 درصد به کمیت خطا[1]  (عوامل نا شناخته)مربوط می شود.


[1]- Error term

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید